Mike Irwin

  • Tiên nữ "ăn thịt" đồng loại Tiên nữ "ăn thịt" đồng loại
    Tiên Nữ, thiên hà duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đứng ở bán cầu bắc, phình to bằng cách nuốt chửng thiên hà nhỏ hơn.