Paolo Galluzzi

  • Tìm thấy răng của Galileo Tìm thấy răng của Galileo
    Hai ngón tay và một cái răng mà người ta lấy ra từ thi thể nhà thiên văn vĩ đại Galileo Galilei vừa mới được phát hiện.