Samson

  • Chứng cứ về truyền thuyết Samson Chứng cứ về truyền thuyết Samson
    Một chiếc triện nhỏ bằng đá vừa được tìm thấy ở Israel có thể là chứng cứ khảo cổ học đầu tiên về Samson, người mạnh nhất từng được mô tả trong Kinh Thánh