Sara Seager

  • Phát hiện hành tinh ngược đời Phát hiện hành tinh ngược đời
    Các nhà thiên văn tại Anh vừa tìm thấy hành tinh đầu tiên xoay ngược chiều so với ngôi sao riêng của nó. Ngôi sao hình thành khi một đám mây bụi khí co lại khiến khối lượng riêng tăng lên