Supratik Guha

  • Kỹ thuật đột phá sản xuất chip carbon hàng loạt Kỹ thuật đột phá sản xuất chip carbon hàng loạt
    Nhóm nghiên cứu thuộc Tập đoàn máy tính đa quốc gia (IBM), Hoa Kỳ đã phát triển một kỹ thuật mới sản xuất hàng loạt các ống nano carbon, có thể tạo ra các con chíp kích cỡ nhỏ, tốc độ nhanh hơn nhiều.