Tái lập mô hình sao Hỏa

  • Các mô hình mạng máy tính Các mô hình mạng máy tính
    Một máy tính trên mạng có thể thuộc một trong ba loại như sau:Máy trạm (Client): Không cung cấp tài nguyên mà chỉ sử dụng tài nguyên từ mạng.Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên và các dịch vụ