Góc hài hước

  • Đố bạn tìm ra quyển sách trong tranh Đố bạn tìm ra quyển sách trong tranh
    Bức tranh này vẽ mô phỏng đống đồ vật, bao gồm: bộ trò chơi điện tử, đài cát sét, tai nghe, máy ảnh, điều khiển từ xa v.v… Nhưng trong đó có lẫn một quyển sách nằm ở đâu đó.