Thành Hoàng Đế

  • 4 kỳ án động trời trong Tử Cấm Thành 4 kỳ án động trời trong Tử Cấm Thành
    Tử Cấm Thành - Cố Cung luôn được canh gác nghiêm ngặt tưởng chừng bất khả xâm phạm, nhưng hơn 500 năm tồn tại đã có nhiều kỳ án động trời trong Tử Cấm Thành.