Ujung Kulon

  • Công viên quốc gia Ujung Kulun - Indonesia Công viên quốc gia Ujung Kulun - Indonesia
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Công viên quốc gia Ujung Kulun của Indonesia là Di sản tự nhiên của thế giới năm 1991.