Venus flytrap

  • Có hay không cây ăn thịt người? Có hay không cây ăn thịt người?
    Có một vài loại cây lấy khoáng chất bằng cách trở thành cây ăn thịt - carnivorous plant. Theo tiếng Latinh carnivorous nghĩa là meat-eating (ăn thịt). Chúng không lấy khoáng chất từ đất mà bằng cách bẫy và ăn thịt động vật.
  • Những loài cây ăn thịt điển hình Những loài cây ăn thịt điển hình
    Từ ruồi, muỗi cho đến chuột, ếch nhái đều có thể trở thành con mồi cho các cây ăn thịt. Loài thực vật này sở hữu các loại bẫy tinh vi và khả năng cử động nhanh như chớp.
  • Cây ăn thịt hoạt động ra sao? Cây ăn thịt hoạt động ra sao?
    Thông thường cây cối có thể tự tạo ra nguồn thức ăn cho mình. Chúng lấy carbon dioxide từ không khí, nước ngầm, khoáng chất dưới đất và quang hợp từ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, có vài loại cây chuyên lấ