Wilhelm Conrad Roentgen

  • Thêm 3 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn hóa học Thêm 3 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn hóa học
    Trong cuộc họp diễn ra tại Viện Vật lý (London) vừa qua, Đại hội đồng Liên minh quốc tế về Vật Lý Thuần túy và Ứng dụng (IUPAP) đã thông qua 3 nguyên tố mới bổ sung vào Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.