băng tan

  • Sắp có siêu máy tính nhanh nhất thế giới Sắp có siêu máy tính nhanh nhất thế giới
    Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ đã cấp kinh phí 27 triệu USD cho Trung tâm máy tính Texas tại Đại học Texas để tạo ra một loại siêu máy tính mới nhanh nhất thế giới vào năm 2013.