binh sĩ tử trận

  • Nghiên cứu ADN từ thời Chúa Jesus Nghiên cứu ADN từ thời Chúa Jesus
    Xương của khoảng 200 binh sĩ tử trận từ thời Chúa Jesus vẫn đang trong tình trạng bảo quản tốt dưới bãi than bùn, cho phép giới chuyên gia hy vọng về khả năng nghiên cứu ADN của những đối tượng này.