chuyển động bên trong trái đất

  • Nguồn gốc của vàng trên Trái đất Nguồn gốc của vàng trên Trái đất
    Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế tìm thấy bằng chứng ở vùng Patagonia tại Nam Mỹ chứng minh những chuyển động ở sâu trong lòng Trái Đất góp phần đẩy vàng lên bề mặt.