dòng điện cao đột biến

  • Hé lộ bí mật của pin axit chì Hé lộ bí mật của pin axit chì
    Các nhà nghiên cứu tin rằng: Kết quả của nghiên cứu này sẽ mở ra những cách thức mới trong việc tìm kiếm vật liệu mới nhằm cải tiến các công nghệ sản xuất pin hiện đại.