gửi tin nhắn vào không gian

  • Cố tìm Alien, nhân loại có thể bị xoá sổ Cố tìm Alien, nhân loại có thể bị xoá sổ
    Nhiều nhà khoa học cho rằng việc gửi tin nhắn vào không gian mà không biết ai sẽ nhận được có thể là ý tưởng tồi. Điều này có thể dẫn tới một tương lai tồi tệ cho Trái Đất.