gene lúa Tám Xoan Hải Hậu

  • Bảo tồn gene lúa ở IRRI Bảo tồn gene lúa ở IRRI
    Tại IRRI, hiện đang có ngân hàng lúa gạo lưu giữ hàng nghìn gene lúa khác nhau trên khắp thế giới, trong đó có gene lúa Tám Xoan Hải Hậu của Việt Nam.