ghế điện

  • Mặt tối của khoa học Mặt tối của khoa học
    Chương trình mới nhan đề "Các vấn đề đen tối" của kênh Discovery Science đã tìm hiểu các câu chuyện khoa học hoàn toàn có thật, nằm giữa ranh giới của cái đúng và cái sai cũng như việc khám phá khoa học và tra tấn.