gigantism

  • 14 tuổi, cao 2,06 mét 14 tuổi, cao 2,06 mét
    Với chiều cao 2,06m, Elisany Silva (14 tuổi) sống ở bang Para thuộc khu vực rừng Amazon, Brazil là một trong những thanh niên cao nhất thế giới.