hiện tượng La Nina

  • Hiện tượng La Nina là gì? Hiện tượng La Nina là gì?
    La Nina là hiện tượng nước biển lạnh đi so với bình thường, đây là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino (nước biển nóng lên).