kết hôn cận huyết

  • Vì sao không nên kết hôn cận huyết? Vì sao không nên kết hôn cận huyết?
    Hôn nhân giữa những người có họ hàng gần không được pháp luật cho phép. Ngoài yếu tố đạo đức và phong tục, việc cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ nhằm duy trì sự cường tráng của thế hệ sau.