kangaroo

  • Video: Xem Kangaroo "đấm bốc" giành bạn tình Video: Xem Kangaroo "đấm bốc" giành bạn tình
    Mặc dù là động vật ăn cỏ thuần túy nhưng Kangaroo trở nên rất hiếu chiến trước những cuộc cạnh tranh để giành bạn tình. Vì thế, những cuộc ẩu đả xảy ra khá thường xuyên ở loài động vật này.