kháng thuốc

  • 7 căn bệnh bí ẩn khiến y học "bó tay" 7 căn bệnh bí ẩn khiến y học "bó tay"
    Mặc dù y học đã có những thành tựu phát triển vượt bậc nhưng vẫn có một số loại bệnh khiến giới y khoa bó tay. Sau đây là một số căn bệnh bí ẩn nhất thế giới hiện đại.