lỗ đen

  • Lỗ đen (hố đen) là gì? Lỗ đen (hố đen) là gì?
    Thuyết tương đối rộng tiên đoán một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen.