mô hình đệm lót sinh thái trong chăn nuôi

  • Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh thái trong chăn nuôi Ứng dụng công nghệ đệm lót sinh thái trong chăn nuôi
    Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh "Nhân rộng mô hình đệm lót sinh thái trong chăn nuôi gia súc, gia cầm" do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bắc Giang triển khai từ tháng 4/2011 đến nay trên địa bàn các huyện Yên Thế và Tân Yên đã mang lại nhiều lợi ích.