mưa phùn hình thành như thế nào

  • Mưa phùn hình thành như thế nào? Mưa phùn hình thành như thế nào?
    Từ lâu, mưa phùn vẫn là điều khó hiểu với các nhà khí tượng. Một mặt, họ tin rằng các giọt nước phải mất hàng giờ mới đạt tới kích cỡ hạt mưa phùn.