ma trận

  • Hiện thực hay chỉ là ma trận? Hiện thực hay chỉ là ma trận?
    Đó là câu hỏi tồn tại ít nhất trong vài thiên niên kỷ, và giờ đây một nhóm chuyên gia tuyên bố cuối cùng đã tìm được cách kiểm tra giả thuyết này.