microbial biophotoltaics

  • Pin quang năng sinh học dán tường Pin quang năng sinh học dán tường
    Những cảm biến môi trường để theo dõi chất lượng không khí, sử dụng năng lượng từ pin quang năng sinh học, thân thiện với môi trường, được bố trí như giấy dán tường, đang dần trở thành hiện thực.