microbiome

  • Bộ gen thứ hai của con người Bộ gen thứ hai của con người
    Tập hợp thông tin di truyền mã hóa tất cả các vi sinh vật đang sống hài hòa trong cơ thể chúng ta, gọi chung là các microbiome, tạo thành một bộ gen thứ hai của con người.