nghiên cứu khoa học cơ bản

  • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản Thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản
    Những năm gần đây, nghiên cứu cơ bản ở nước ta đã được quan tâm đẩy mạnh, thể hiện ở sự đầu tư tài chính, tăng cường cơ sở vật chất và con người. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa tương xứng tiềm năng và yêu cầu phát triển. Thực trạng này do nhiều nguyên nh&ac
  • Khám phá vũ trụ ở đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam Khám phá vũ trụ ở đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam
    Đài thiên văn có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản về vật lý thiên văn quang học, phổ biến kiến thức khoa học vũ trụ cho cộng đồng.