nguồn nước

  • Nguồn nước ngầm Việt Nam suy giảm Nguồn nước ngầm Việt Nam suy giảm
    Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước vừa công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2011 khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.