nguyên tố hóa học

  • Sắp có bảng tuần hoàn hóa học mới Sắp có bảng tuần hoàn hóa học mới
    Năm 2011, sẽ có sự thay đổi khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố hóa học trong Bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lần đầu tiên trong lịch sử, khối lượng nguyên tử...
  • Sai lầm của một số vĩ nhân Sai lầm của một số vĩ nhân
    Sự thay đổi nhanh chóng trong cuộc sống và sự nghiệp của Newton đương nhiên trở thành chủ đề đàm tiếu của người đương thời. Nhân vật anh hề trong một vở kịch đương thời đã nói: Ai chẳng biết đại danh của ngài Isaac! Thợ đúc tiền! Vĩ đại thật!...