phát hiện loài ếch mới

  • Phát hiện hai loài ếch mới ở Việt Nam Phát hiện hai loài ếch mới ở Việt Nam
    Loài Ếch cây sần trá hình (Theloderma palliatum sp.Nov) và Ếch cây sần sương mù (Theloderma nebulosum sp.Nov) vừa được tìm thấy thuộc vùng Cao nguyên Kontum và Langbiang, Việt Nam.