phát triển đô thị xanh

  • I-House - sáng kiến phát triển đô thị xanh, bền vững I-House - sáng kiến phát triển đô thị xanh, bền vững
    Ngày 11/1, Liên hợp quốc đã khởi động sáng kiến i-House cùng mạng lưới toàn cầu kèm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phát triển đô thị xanh, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp và chia sẻ tri thức phát triển đô thị xanh và bền vững.