phân bón vi sinh

  • Hiệu quả lớn từ một “sáng chế nhỏ” của nông dân Hiệu quả lớn từ một “sáng chế nhỏ” của nông dân
    “Sáng chế nhỏ” là cách nói khiêm tốn của anh Vũ Đình Phúc, nông dân sản xuất giỏi ở phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về chiếc máy sản xuất phân vi sinh từ rác thải trồng rau, hoa… ở vùng chuyên canh rau hoa hàng đầu Việt Nam - thành phố Đà Lạt.