phân loại nhiên liệu sinh học

  • Tổng quan về nhiên liệu sinh học Tổng quan về nhiên liệu sinh học
    Nhu cầu năng lượng của loài người đã hiện diện cách nay hàng trăm ngàn năm, khi con người biết dùng lửa trong hoạt động hàng ngày để nướng thịt, đuổi thú dữ, đốt rừng làm rẫy.