phổ bức xạ

  • Các lý thuyết về thời gian Các lý thuyết về thời gian
    Nhà khoa học Hawking tổng hợp và phát triển đưa ra mô hình thời gian khả dĩ nhất đến nay, từ thuyết của Newton và Einstein.