phục hồi chuyện động ở tay bị liệt

  • Chữa được chứng liệt tay Chữa được chứng liệt tay
    Lần đầu tiên, các nhà khoa học Anh điều trị thành công chứng liệt tay bằng cách sử dụng thiết bị kích thích tủy sống.