quá trình hình thành cát biển

  • Nguồn gốc hình thành cát Nguồn gốc hình thành cát
    Được hình thành do sự biến đổi thời tiết và xói mòn của các ngọn núi cũng như trải qua hàng triệu năm, những hạt cát theo dòng chảy cùng những con sông đi ra biển.