rác thải y tế

  • "Kỹ sư không bằng" chế lò xử lý rác thải y tế "Kỹ sư không bằng" chế lò xử lý rác thải y tế
    Chiếc lò đốt rác thải dùng được tối đa nhiên liệu từ dầu thải của động cơ nổ, giảm chi phí đốt mỗi kg rác xuống còn 5.000 đồng, trở thành sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.