sư tử trắng quý hiếm

  • Sư tử trắng thoát khỏi cảnh 'giam cầm' Sư tử trắng thoát khỏi cảnh 'giam cầm'
    Tổ chức Sư tử trắng toàn cầu chuẩn bị đưa một gia đình sư tử trắng thuộc hàng cực hiếm sẽ được trả về môi trường tự nhiên để cứu chúng khỏi tình cảnh bị nuôi nhốt nhân tạo.