sống trong không gian

  • Chứng cứ về sự sống ngoài trái đất Chứng cứ về sự sống ngoài trái đất
    Các nhà khoa học Anh đang thuyết phục thế giới rằng họ đã tìm được chứng cứ về sự sống ngoài hành tinh, sau khi thu thập được những phân tử lạ ở rìa không gian.