sức căng bề mặt

  • Phát hiện ra một trạng thái mới của nước Phát hiện ra một trạng thái mới của nước
    Niềm tin cho rằng nước chỉ có 3 dạng rắn, lỏng, khí đã không còn phù hợp khi các nhà khoa học tìm ra nước đun nóng đến giữa 40 và 60 độ C bắt đầu chuyển đổi giữa hai trạng thái lỏng khác nhau.