sự ưa thích rủi ro

  • Giải mã "máu liều" Giải mã "máu liều"
    Các nhà khoa học tìm ra 26 biến thể di truyền khiến họ khác bạn và cũng khẳng định: có "máu liều" chưa chắc tốt!