sự thật hóa học

  • Kẽm và giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống Kẽm và giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống
    Thí nghiệm Miller-Urey mà nhà hoá học Stanley Miller và Harold Urey tiến hành năm 1953 là một thí nghiệm kinh điển về nguồn gốc sự sống. Theo đó, bầu khí quyển thuở xa xưa của trái đất có khả năng sản sinh ra axit amin, hợp chất căn bản của sự sống, từ các chất vô cơ.