tế bào mới

  • Giun đất sau khi bị đứt đoạn vì sao lại biến thành nhiều con? Giun đất sau khi bị đứt đoạn vì sao lại biến thành nhiều con?
    Giun đất là một loại động vật nhỏ thường thấy chui trong lớp bùn đất, làm tơi xốp đất màu và cũng làm thức ăn cho nhiều loại động vật khác. Giun đất có một khả năng đặc biệt, nếu như chúng bị đứt thành 2 đoạn, chúng không những không chết đi mà qua v&agrav