thí điểm mô hình đánh giá các rủi ro

  • 365.000 euro cho dự án thích nghi biến đổi khí hậu 365.000 euro cho dự án thích nghi biến đổi khí hậu
    Ngày 28/3, Dự án “Xây dựng chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Vàm Cỏ” đã được triển khai đến lãnh đạo các sở, ngành, quản lý chuyên môn, đoàn thể, doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách các huyện thuộc lưu vực sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An.