thanh hóa

  • Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá
    Ngay cả khi hóa đá, cây cũng vẫn "đậu" quả như thường. Căn cứ vào các quan sát được từ "cành lá hoa quả bằng đá" đó là bước đầu dự đoán được họ và loài của thứ cây này.