thiết bị phát sóng Wi-Fi

  • Sóng Wi-Fi có hại cho cây xanh Sóng Wi-Fi có hại cho cây xanh
    Nếu đang đặt một bộ phát Wi-Fi trong nhà, bạn hãy nhanh chóng thay đổi vị trí của chúng để không gây tổn hại đến các cây xanh gần đó.