trái hạnh

  • Động vật cũng có chi thuận Động vật cũng có chi thuận
    Các nhà tâm lý học thuộc ĐH Belfsat, Bắc Ireland vừa phát hiện, chó, mèo, vẹt, thậm chi cả cá cũng thuận "tay" trái hoặc phải.